REGULAMIN SKLEPU

 

§1 

 

Definicje

 

 1. Konsument -  osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 2. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

 3. Klientem - osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

 4. Prawa autorskie - Ogół praw przysługujących twórcy utworu, w tym prawo twórcy do decydowania o sposobie korzystania z utworu i czerpania z niego korzyści.

 5. Produkt - produkty prezentowane w ramach Sklepu.

 6. Preset - to plik pobierany po zawarciu umowy ze Sprzedawcą. Jest to plik w formacie DNG/XMP z predefiniowanymi ustawieniami do obróbki zdjęć w programie Adobe Lightroom (oraz pochodnych na danych platformach użytkowania). Jego celem jest przekształcenie kolorów i właściwości zdjęcia. Presety różnią się tymi właściwościami i mogą wyglądać inaczej w zależności od zdjęcia poddanemu obróbce graficznej, wersji programu, modelu aparatu/telefonu którym zostało wykonane zdjęcie, czy warunków oświetleniowych.

 7. Regulamin -  niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego

 8. Sklep - platforma sprzedaży Produktów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu https://www.patrikheliosz.com/shop

 9. Sprzedawca -  Patrik Heliosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PATRIK HELIOSZ, ul. Hugona Kołłątaja nr 1, 83-000 Pruszcz Gdański,  NIP: 6040213159, REGON:  3835107502, adres poczty elektronicznej: patrikheliosz@gmail.com

 10. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) 

 11. Ustawa o świadczeniach drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniach drogą elektroniczną (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.) 

 12. Użytkownik - korzystający z funkcjonalności Sklepu osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. 

 

§ 2 

 

Postanowienia Ogólne

 

 

 1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy (dalej „Sklep”) jest Patrik Heliosz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PATRIK HELIOSZ, ul. Hugona Kołłątaja nr 1, 83-000 Pruszcz Gdański, NIP: 6040213159, REGON:  3835107502

 2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej „Regulamin”).

 3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności swoją treścią spełnia warunki określone w art. 8 ust. 3 ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny regulują kwestie dotyczące korzystania z usług Sklepu internetowego www.patrikheliosz.com

 4. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.patrikheliosz.com, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji

 5. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, każdorazowa zmiana będzie obwieszczona wyłącznie przez opublikowanie regulaminu na stroniewww.patrikheliosz.com

 6. Składając zamówienie na stroniewww.patrikheliosz.com klient potwierdza, że dokładnie zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania

 

 

§ 3

Produkt oraz cena sprzedaży 

 

 1. Przedmiotem sprzedaży są presety do programów graficznych. Sklep oferuje presety w formie cyfrowego plik, który można pobrać w okienku, które pojawia się po zaakceptowaniu płatności.

 2. Zamieszczone w Sklepie internetowym www.patrikheliosz.com grafiki i zdjęcia podglądowe nie odzwierciedlają w pełni rzeczywistej kolorystyki gotowych produktów.

 3. W przypadku czasowego braku dostępności wybranego przez Klienta towaru zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo. W takiej sytuacji od decyzji Klienta uzależnione będą dalsze działania związane z realizacją zamówienie (tj. wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa lub całkowita rezygnacja z realizacji zamówienia).

 4. Wszystkie podane na stronie internetowej www.patrikheliosz.com ceny są cenami w PLN - złotych polskich. Cena, jaka obowiązywała w chwili składania zamówienia przez Klienta jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie podczas realizacji zamówienia. 

 5. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do swojej oferty sprzedaży, zmiany cen towarów dotychczas oferowanych oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 6. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu jak również opisy produktu stanowią jedynie informację handlową a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 

 

 

 

 

 

§ 4

Tryb składania zamówień 

 

 1. Składanie zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.patrikheliosz.com

 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.patrikheliosz.com i dokonać wyboru produktu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 

 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego produktu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi kupującemu komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internatowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów

 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 6. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, w którym Klient wskazuje wybrany przez siebie towar, ilość, a także sposób płatności, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres email potwierdzenie o jego przyjęciu przez Sklep.

 7. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, możliwe jest anulowanie zamówienia poprzez zaprzestanie przechodzenia do jego kolejnych etapów. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

 8. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia

 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 

§ 5

Formy płatności oraz realizacja zamówienia

 

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności: a) przelewem; b) płatność przez PayPal; płatność przez PayU (kartą płatniczą Visa lub MasterCard).

 2. Ustalona cena sprzedaży wpłacana jest z góry (tj. przed wysłaniem produktu).Klient nie ma możliwości dokonania płatności za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

 3. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni roboczych i liczony jest od momentu przyjęcia zapłaty (datą zapłaty jest data uznania rachunku Sprzedawcy).

 4. Po przyjęciu zapłaty Klient otrzyma link (ważny 30 dni) z preserami do pobrania (format .zip) )oraz maila z poradnikiem korzystania z presetów.

 5. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie otrzymania potwierdzenia wraz z plikiem presetu. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie realizacji zamówienia.

 6. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu e-mail, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

 

5. W przypadku powstania nadpłaty dokonanej przez Klienta w związku z płatnościami za zamówione produkty, Sklep zobowiązuje się zwrócić nadpłaconą kwotę na konto bankowe wskazane przez Klienta. Na wyraźne życzenie Kliena (zgłoszone mailem, z adresu wskazanego przy składaniu zamówienia) nadpłacona kwota może również zostać wykorzystana do pomniejszenia należnej kwoty przy kolejnym zamówieniu składanym w Sklepie przez Kupującego. 

6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. 

 

§  6

 

Reklamacja dotycząca produktów 

 

 

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem 

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 2. Reklamację należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: patrikheliosz@gmail.com. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien skontaktować się ze sklepem i przedstawić dowód zakupu tego towaru i opis reklamacji. 

 3. Pełny opis zasad działania rękojmi znajduje się w Kodeksie Cywilnym. 

 

Dotyczy klienta niebędącego konsumentem:

 

 1. W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady produktu zostaje wyłączona.

 2. Wskazana w pkt. 1 wyłączenie dot. klienta niebędącego konsumentem nie dotyczy przypadku określonego w art. 556(4) Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

§ 7 

 

Odstąpienie od umowy konsumenta 

 

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie internetowym w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu)

 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w       art.   38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej na adres przedsiębiorcy prowadzącego Sklep internetowy: www.patrikheliosz.com

 5. W przypadku realizowania przez Konsumenta prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do zwrotu/usunięcia towaru w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność.

 6. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy na podany przez Klienta rachunek bankowy.

 

 

§ 8 

Ochrona Danych Osobowych i Plików Cookies 

 

 1. Administratorem danych osobowych jest sprzedawca 

 2. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.patrikheliosz.com 

 

 

§ 9 

 

Prawa własności intelektualnej 

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.) ) prezentowane w Sklepie internetowym www.patrikheliosz.com grafiki, teksty oraz materiały edukacyjne wraz z presetami do programów Adobe Lightroom, Adobe Lightroom Classic i Adobe Camera RAW są autorskimi projektami, będącymi efektem działalności twórczej o zindywidualizowanym charakterze oraz stanowią własność Właściciela Sklepu. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody Właściciela Sklepu, dla jakichkolwiek celów stanowi naruszenie prawa autorskiego.

 2. Zawierając umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, Kupujący otrzymuje od niego niezbywalną i nieograniczoną licencję na korzystanie z produktu w sposób określony w owym Regulaminie oraz zgodnie z przepisami Prawa Autorskiego. Kupujący staje się legalnym, wyłącznym właścicielem zakupionego presetu. Kupujący nie ma prawa przenosić lub udzielać licencji (rozsyłać plików) stronom trzecim, natomiast ma prawo do korzystania z produktów na wielu należących do niego urządzeniach. 

 

§ 9 

 

Postanowienia końcowe.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem  14.01.2020

 2. Regulamin jest częścią umowy zawieranej podczas sprzedaży w Sklepie.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.

 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowani tego prawa w miejscu zakwestionowanego przepisu Regulaminu

 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą  a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy

 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawa o prawach konsumenta.